Osaio tiểu đêm có tác dụng như thế nào với bệnh nhân tiểu đêm, tiểu nhiều lần?